Kövessen minket!

Alapszabály 2017

A Fővárosi Bíróság nyilvántartásába 7545. sorszám alatt nyilvántartásba vett Turisztikai Tanácsadók Szövetsége Egyesületének a 2017.február 15-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

I. Fejezet

Az Egyesület adatai

 1. Az Egyesület neve: Turisztikai Tanácsadók Szövetsége
 2. Az Egyesület székhelye: 1061 Budapest, Andrássy út 92-94.
 3. Az Egyesület működési időtartama: határozatlan idő
 4. Az Egyesület jogállása: társadalmi szervezet
 5. Az Egyesület a 2013. évi V. Törvény a Polgári Törvénykönyvről törvény rendelkezése alapján önálló jogi személy
 6. Az Egyesület működési területe: országos jellegű
 7. Az Egyesület bélyegzője:

II. Fejezet

Az Egyesület célja:

Az Egyesület legfőbb célja, hogy a tagok és a társadalom érdekében összefogja mindazon tanácsadó természetes és jogi személyeket, akik szigorú szakmai és etikai követelményeket elfogadva elősegítik a turisztikai tanácsadási szakma megbecsülését, szakmai szabályainak kialakítását és azok megtartását.

Az Egyesület cél szerinti tevékenysége:

 1. A magyarországi turisztikai tanácsadási tevékenység elősegítése, fejlesztése és ösztönzése.
 2. A turisztikai tanácsadási szolgáltatások minőségének javítása.
 3. Magas szakmai követelmények felállításával a megbízók és a tagok érdek védelme a kontárokkal szemben.
 4. A tagok érdekképviselete a működésüket befolyásoló előírásokat kibocsátó szervezeteknél.
 5. Összehangolt reklám- és propagandatevékenység.
 6. A szakma nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése.
 7. Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat.
 8. Oktatás, képzés, szakanyagok fordítása, lektorálása.
 9. Rendezvényszervezés.

Az Egyesület cél szerinti gazdálkodása:

 1. Az Egyesületnek nem képezi elsődleges tevékenységét gazdasági vállalkozási tevékenység.Az egyesület az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult.
 2. Az egyesület vagyonát céljának megfelelően használhatja, vagyonát nem oszthatja fel tagjai között, és a tagok részére nyereséget nem juttathat.

III. Fejezet

A tagsági viszony

 1. A tagsági viszony egyéni, önkéntes.
 2. Az Egyesület rendes tagja lehet az a turisztikai tanácsadással foglalkozó, 5 éves igazolt gyakorlattal rendelkező természetes személy és jogi személy, aki/amely az Egyesület szabályait magára nézve kötelezőnek ismeri el és jelentkezését a közgyűlés elfogadta, referenciákkal igazolt módon bizonyítottan. Részt kell vennie a turisztikai tanácsadás gyakorlatában.

  A csatlakozás feltétele:

  Függetlenség:    A Turisztikai Tanácsadók Szövetsége Egyesület tagja lehet, az a természetes személy, aki
  • turisztikai tanácsadás területén (is) működő jogi személyiséggel rendelkező társaság turisztikai tanácsadója vagy
  • adószámmal rendelkező egyéni vállalkozó vagy
  • felsőfokú tanitézmény oktatója, aki turisztikai tanácsadási tevékenységet folytat

  A Turisztikai Tanácsadók Szövetsége Egyesület tagja lehet, az a jogi személy, amely

  • A cég tevékenységi körében szerepel a turisztikai tanácsadás
  • A cég turisztikai tanácsadás üzletágát képviselő személy megfelel a természetes személyekkel szemben elvárt követelményeknek (fentiek szerint)
  • A cég legalább 5 éve bejegyzésre került (a tagság átörökítésének lehetősége csak jogutódlás esetén lehetséges)

  Pénzügyileg életképesnek és önfenntartónak kell lennie, valamint olyan mértékben függetlennek, hogy módjában álljon ügyfeleinek elfogulatlan, professzionális tanácsot adni.

  Szakértelem: A tanácsadási tevékenységnek elsősorban turisztikai tanácsadásnak kell lennie. A tag legyen képes arra, hogy legalább egy tanácsadási területen az ügyfelek problémáit elemezze, tanácsot és a megvalósításhoz segítséget nyújtson.

  Etika: A tagnak ki kell nyilvánítania, hogy elfogadja az Egyesület Etikai Kódexét, és hogy mindig az annak megfelelő legmagasabb szakmai és etikai mércét tartja szem előtt.

  Szakmai gyakorlat: A jogi személyek legalább egy munkatársának, illetve a természetes személyeknek legalább ötéves igazolt gyakorlattal kell rendelkeznie a turisztikai tanácsadás területén.

  Képesítés: A jogi személyek tanácsadói beosztású munkatársainak, illetve a természetes személyeknek magas elméleti és módszertani ismeretekről kell bizonyosságot tenniük, amelyekhez szakmai felsőfokú képzettség megszerzése útján jutottak (szakmai képesítést diplomamásolattal kell igazolni), továbbá gyakorlati tapasztalatokkal kell rendelkezniük a turisztikai tanácsadás területén, amelyet referencia- vagy teljesítésigazolással igazolt referencialistával kell bizonyítani

  Ellenőrzés: A csatlakozó vállalja, hogy az Egyesület csatlakozási képességeit ellenőrzi egyrészt a tagság elnyerése előtt, másrészt évente az előző évben végzett tevékenység alapján, illetve szükség esetén időszakonként.
  Az első ellenőrzés során igazolni kell a függetlenséget, továbbá interjúkkal, valamint az ügyfelek referenciái alapján vizsgálni kell az elvégzett munka minőségét, továbbá azt, hogy a csatlakozó magatartása megfelel-e az Egyesület által az Etikai Kódexben rögzítetteknek.

  A csatlakozó jelentkezését 2 rendes tagnak írásban kell támogatnia.
  A tagfelvételhez a csatlakozó személyes jelenléte szükséges.
  A csatlakozást 12 hónapos tanácskozási jogú tagság előzi meg, melyről az Elnökség előterjesztése alapján a Közgyűlés határoz. A csatlakozás elfogadásáról a 12 hónapos tanácskozási jogú tagságot követően az Elnökség előterjesztése alapján a Közgyűlés határoz.
  Új tagok csatlakozásának feltétele a III.8. pontban felsorolt tagra vonatkozó, az Egyesület nyilvántartásába kerülő információk eljuttatása az Elnökség részére.
  A csatlakozás elfogadásáról az Elnökség előterjesztése alapján a Közgyűlés határoz.

 3. Alapító tag az, aki az alakuló gyűlésen a belépési akaratát aláírásával megerősítette, és az alapszabályt elfogadta.
 4. Az Egyesület pártoló tagjának az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vehető fel, aki egyetért az Egyesület célkitűzéseivel, és nyilatkozatában vállalja az Egyesület erkölcsi és anyagi támogatását, és tevékenységét nem turisztikai tanácsadási szakterületen fejti ki. A pártoló tagok létszáma nem lehet több, mint a rendes tagok száma.
 5. Az Egyesület tiszteletbeli tagja kehet az a személy, aki az Egyesület működését erkölcsileg támogatja, érdekeit szakmai-, politikai és egyéb fórumokon képviseli és az Egyesület tiszteletbeli tagnak megválasztotta.
 6. Az Egyesület társult tagja lehet az a személy, aki nem rendelkezik jelen Alapszabály III. Fejezetének 2. pontjában ismertetett, „A csatlakozás feltétele” címszó alatt részletezett szakmai végzettséggel, azonban megfelel a következő feltételeknek: turisztikai szakirányú foglalkoztatott saját gazdasági társaságban, vagy más gazdasági társaságban alkalmazottként, amely jogviszony fennállásáról évente nyilatkozik.
 7. Az Elnökség előterjesztése alapján örökös és tiszteletbeli tagok felvételéről a közgyűlés dönt.
 8. Az Egyesület a tagokról nyilvántartást vezet, melynek tartalma:

  A tag neve, székhelye, tevékenységi köre, kapcsolódó igazolt kiemelt referenciái, az Egyesületben képviseletre jogosult személy neve; természetes személy tagok esetében név, lakcím, édesanyja neve.

  A tagok felelőssége a fenti információkat, adatokat illetve azok változásait haladéktalanul az Elnökséghez eljuttatni. Ennek hiányában a tagok az Egyesület szakmai képviseletére nem vállalkozhatnak. Az Egyesület a nyilvántartást bizalmasan kezeli, a tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak. Az Egyesület tagja tudomásul veszi, hogy az Egyesület a tagok személyét, az azokkal kapcsolatos bármely változást a szakmai turisztikai fórumokon és sajtóban nyilvánosságra hozza.
 9. A tagsági díj fizetéséről, a kedvezményezettek, illetve a felmentettek köréről, valamint a tagdíj mértékéről a közgyűlés dönt az Elnökség előterjesztése alapján.

  Az adott tárgyévben esedékes teljes tagdíjat az Egyesület által kibocsátott számla ellenében március 15-ig kell megfizetni. Amennyiben tag adott év március 15-ig nem fizeti be a tagdíjat, akkor az Egyesület írásban felhívja figyelmét a tagdíj önkéntes teljesítésére. A tagdíj önkéntes teljesítése elmaradásának szankciója, a tagsági viszony megszüntetése lehet. Az örökös és tiszteletbeli tagoknak tagdíjfizetési kötelezettsége nincs, az Egyesületet anyagilag lehetőségeik szerint támogathatják.

IV. Fejezet

A tagok jogai és kötelességei

 1. Az Alapító és rendes tag jogai és kötelezettségei:
  • betartják az Egyesület alapszabályát, az Etikai Kódexet, a Közgyűlés határozatait
  • befizetik a tagsági díjat
  • az Egyesület tevékenységeiben aktívan részt vállalnak
  • részt vesznek az Egyesület közgyűlésén, tanácskozási és szavazati joggal
  • választhat és választható az Egyesület szerveibe
  • az Egyesület működésével kapcsolatban kérdéseket és észrevételeket, javaslatokat tesznek
 2. A pártoló tagok jogai és kötelezettségei:
  • az Egyesület működését erkölcsileg és anyagilag támogatják
  • az Egyesület működésével kapcsolatban észrevételeket, javaslatokat tehetnek
  • befizetik a rendes tagokkal azonos mértékű tagsági díjat
 3. A tiszteletbeli és örökös tagok jogai és kötelezettségei:
  • az Egyesület közgyűlésén tanácskozási joggal részt vehetnek
  • az Egyesület működésével kapcsolatos kérdésekben észrevételeket, javaslatokat tehetnek
 4. A társult tagok jogai és kötelezettségei:
  • az Egyesület közgyűlésein konzultációs jog illeti meg őket, szavazati jogot azonban nem gyakorolhatnak,
  • befizetik a számukra előírt tagsági díjat.
 5. Valamennyi tagra vonatkozó kötelezettség:
  Az Egyesület által az Egyesület tagjai részére közvetített megbízások nettó megbízási díjából -az Egyesület által kibocsátott számla ellenében – az Egyesület menedzsment díjra jogosult, amelynek mértékéről Közgyűlési határozat dönt.
  Tagra vonatkozó, az Egyesület nyilvántartásába kerülő információk eljuttatása az Elnökség részére.
  Az Egyesület részére érkezett együttműködési felkérés, megbízási lehetőségek szervezeten belül tartása (amennyiben Elnök által delegált kötelességekkel tag nem kíván élni, úgy azt kötelessége az Elnök felé visszajelezni és nem továbbíthatja szervezeten kívüli személy vagy jogi személy számára).
 6. A tagsági viszony megszűnik:
 • Kilépéssel
 • a tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával; A felmondásról az egyesület közgyűlése dönthet abban az esetben, ha a tag nem felel meg az alapszabály által megszabott feltételeknek (többek között a tagdíjfizetési kötelezettségének).
  A felmondási eljárás megindításáról és az annak alapjául szolgáló okról az érintett tagot értesíteni kell.
  A tagsági jogviszonyt felmondó határozatnak tartalmaznia kell a felmondás okait.
  A felmondási határozatot igazolható módon kell közölni az érintett taggal.
  A tagsági jogviszonyt felmondó határozat ellen fellebbezésnek nincs helye.
 • kizárással
  A Közgyűlés az Elnökség vagy az Etikai Bizottság javaslatára kizárhatja a tagot, ha:
  1. legalább egymást követő két közgyűlésen nem jelenik meg személyesen vagy meghatalmazott útján
  2. súlyosan megszegi az Egyesület szabályzatait és /vagy Etikai Kódex rendelkezéseit és ezt a Közgyűlés/Elnökség megállapítja.
   Az eljárás megindításáról és az annak alapjául szolgáló okról az érintett tagot értesíteni kell.
   Az érintett tagnak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a közgyűlési határozat meghozatala előtt a védekezése alapjául szolgáló tényeket és azok bizonyítékait akár írásban, akár szóban előadhassa.
   A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat. A kizáró határozatot a taggal közölni kell.
   A kizáró határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. Az érintett tag a kizárás kérdésében nem szavazhat.
   A kizárási határozatot igazolható módon kell az érintett taggal közölni.

   A tagok jóváhagyólag hozzájárulnak ahhoz, hogy az Egyesület a kizárás tényét bármely jogkövetkezmény nélkül a turisztikai szaksajtóban nyilvánosságra hozza.
 • tag halálával, illetve jogutód nélküli megszűnésével
 • az Egyesület megszűnésével a tagság megszűnése vagyonjogi követeléseket nem vonhat maga után.

A tagság felfüggesztése lehetséges, amelyhez szükséges az Elnökség egyhangú támogatása a tag írásbeli kérése esetén. A tagság maximum 1-3 évre függeszthető fel, ezt követően, tag ellenkező jelzése és a tagsági feltételek teljesítése hiányában a tagság automatikusan megszűnik. Tagságát felfüggesztő tag a tagok jogait nem gyakorolhatja, tagok kötelezettségei közül csak az alábbiakat kell vállalnia: Betartja az Egyesület alapszabályát és az Etikai Kódexet.

    7. A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők.

V. Fejezet 

Az Egyesület szervei, tisztségviselői

 1. A Közgyűlés
 2. ElnökségEtikai
 3. Bizottság

A rendes tagokból (ebből a szempontból az alapító tagok is ebbe a kategóriába tartoznak) a közgyűlés 4 fős elnökséget választ (elnök, 2 alelnök, titkár)
A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok (Ptk. 3:22.§ (1), (4), (5), (6) bekezdései):

(1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
(4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
(5) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
(6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

Tevékenységek

 1. Közgyűlés:
  • Az Egyesület döntéshozó szerve, amely a tagok összességéből áll.
  • Dönt az Egyesületi alapszabály megalkotásáról és módosításáról.
   Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
  • Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
  • Meghatározza az Egyesület éves költségvetését.
  • Megválasztja az Egyesület tisztségviselőit.
  • Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása, módosítása
  • Elfogadja az Elnökség éves beszámolóját.
  • Határoz minden olyan kérdésben, amelyet az Alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utak, illetve az Elnökség döntéshozatal végett előterjeszt.
  • A közgyűlést az Elnökség hívja össze.
   A meghívónak tartalmaznia kell
                 a) a jogi személy nevét és székhelyét;
                 b) az ülés idejének és helyszínének megjelölését;
                 c)  az ülés napirendjét.
  A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.

  A közgyűlési meghívót a tagok részére igazolható módon kell megküldeni

  A Közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a tagok több, mint 50%-a részt vesz.

  Ha az egyesület szerveinek közgyűlése nem határozatképes, megismételt ülést kell tartani. A megismételt ülés megtartható a határozatképtelen ülést követően, az eredeti közgyűlés napjának egy későbbi időpontjában is.

  A megismételt ülés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes, feltéve, hogy azonos napirendet tárgyal, de nem hozható döntés olyan napirendek esetében, melyek nem adekvát megfogalmazásúak (pl. „egyebek”, „aktuális ügyek”, stb.)

  A megismételt ülés a megjelentek számára tekintet nélkül abban az esetben határozatképes az eredeti napirendi pontokban, ha erre a tagok figyelmét az eredeti közgyűlési meghívóban felhívták és abban a megismételt közgyűlés helyét és idejét is feltüntették.

  • A közgyűlés határozatait a jogszabályokban, illetve a jelen Alapszabályban foglalt kivételektől eltekintve a jelenlévők egyszerű többségi határozatával hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslat elvetettnek tekintendő.
  • Dönt az Egyesület más egyesülettel való egyesüléséről, illetve a megszűnésről (Ptk. 3 :48.§ (1) bek. c) pontja). Egyesület csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét. (Ptk. 3:83. § [Jogutódlással történő megszűnés])
  • Az azonos napirenddel összehívott, megismételt közgyűlés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.
  • A közgyűlési tisztségviselőket — levezető elnök, jegyzőkönyvvezető, szavazatszámláló — a határozatképesség megállapítása után kell megválasztania a közgyűlésnek egyszerű szótöbbséggel a jelen lévő tagok közül.
  • A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a napirendi pontokat, a határozatképességet, a közgyűlési tisztségviselők megválasztását és nevét, az elhangzottakat, a döntések tartalmát, idejét és hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát.

  A határozatok meghozatalát követően az elnök azonnal szóban kihirdeti a határozatokat a közgyűlés előtt.

  • A közgyűlési határozatokat igazolható módon kell az érintettekkel közölni.
  • A Közgyűlés évente legalább egy közgyűlést tart.
  • A közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és az ügyvezetésen kívül a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező személyek vehetnek részt.
  • Az Elnök(ség) köteles a közgyűlést összehívni a szükséges intézkedések megtétele céljából, ha
   a) az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
   b) az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
   c) az egyesület céljainak elérése veszélybe került.
  Az így összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről dönteni.

  A Rendes Közgyűlés feladatai:

  A közgyűlés hatásköre

  A közgyűlés hatáskörébe tartozik

  • az alapszabály módosítása;
  • az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása;
  • a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
  • az éves költségvetés elfogadása;
  • az éves beszámoló – ezen belül az ügyvezető szervnek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének – elfogadása;
  • a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az egyesülettel munkaviszonyban áll;
  • az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető tisztségviselőjével, a felügyelőbizottság tagjával vagy ezek hozzátartozójával köt;
  • a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok, a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottsági tagok vagy más egyesületi szervek tagjai elleni kártérítési igények érvényesítéséről való döntés;
  • a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívásuk és díjazásuk megállapítása;
  • a választott könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása; és a végelszámoló kijelölése
  • Az Elnökség beszámolója az Egyesület előző időszaki tevékenységéről, a pénzügyi helyzet alakulásáról.
  • Az Elnökség részére felmentvény megadása az előző évi tevékenység, illetve a pénzügyek kezelését illetően.
  • Döntés az Elnökség előterjesztése alapján a következő évi tevékenység és költségvetés kérdésében, a tagdíjak mértékét illetően, csatlakozási kérelmek elbírálása.

  Közgyűlés lebonyolításának rendje

  • A Közgyűlést az Elnök – akadályoztatása esetén az Alelnök - vezeti.
  • A Közgyűlés döntéseit nyílt szavazással hozza, - ettől eltérő rendelkezés hiányában - egyszerű szótöbbséggel.
  • A tisztségviselők megválasztása titkos szavazással történik. Ennek feltétele, hogy nyilvános jelölés nyomán a jelölőlistára egyszerű többségű szavazati eredménnyel felkerüljön az illető jelölt.
  • Titkos szavazást az Elnök rendelhet el, vagy a jelenlévő tagok legalább egyharmada kérhet.
  • A tagoknak a Közgyűlés elé terjeszteni kívánt indítványaikat a Közgyűlést megelőző legalább öt nappal az Elnökség részére meg kell küldeni.
  • A Közgyűlésen a tagok személyesen, illetőleg meghatalmazott képviselőjük útján vehetnek részt. A meghatalmazást közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni. A Közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van, aki azt az Egyesületi nyilvántartásban foglaltak, illetve az igazolt cégképviselet alapján gyakorolja.
  • A rendkívüli Közgyűlést a tagság 20%-ának írásbeli kérésére, a napirend megjelölésével az elnökség 30 napon belül köteles összehívni. A képviseletében akadályozott tag szavazati jogát másra nem ruházhatja át a rendkívüli közgyűlésre vonatkozóan.
  • Az elnökség tagjai kötelesek a közgyűlésen részt venni, a közgyűlésen az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre válaszolni, az egyesület tevékenységéről és gazdasági helyzetéről beszámolni.
  • A közgyűlési napirend kiegészítésének módja (Ptk. 3:75.§)
   (1)    A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított, az alapszabályban meghatározott időn belül a tagok és az egyesület szervei a közgyűlést összehívó szervtől vagy személytől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával.
   (2)    A napirend kiegészítésének tárgyában a közgyűlést összehívó szerv vagy személy jogosult dönteni. Ha a napirend kiegészítése iránti kérelemről a közgyűlést összehívó szerv vagy személy nem dönt, vagy azt elutasítja, a közgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában.
  • Közgyűlési határozathozatalból kizárás okai (Ptk. 3:19.§ (2) bek.) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
   • akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
   • akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
   • aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
   • akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
   • aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
   • aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben

 2. Az Elnökség:

      Az Elnökség az Egyesület ügyvezető szerve.

 •  
  • Az Elnökség négy tagból áll: az Egyesület elnökéből, két alelnökéből, valamint a titkárból áll, akiknek a megbízatása két évre szól.
  • Az Elnökség tagjai korlátozás nélkül újraválaszthatóak.
  • Az Elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik, ezekről jegyzőkönyv készül, melyek nyilvánosak. Az Elnökséget az Elnök hívja össze.
   Az Elnökség határozatképes legalább két elnökségi tag megjelenése esetén. Határozatképtelenség esetén Elnök új időpontot határoz meg. Az elnökség határozatait a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőségnél a szavazást meg kell ismételni, annak eredménytelensége esetén pedig az indítványt elvetettnek kell tekinteni.
  • Az elnökségi döntéseket igazolható módon kell az érintettekkel közölni.
  • Az éves programokat és a költségvetést az Elnökség a Közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra.
  • A költségvetés végrehajtásáról legalább évente beszámol a tagságnak.
  • A Közgyűlést az Elnökség hívja össze.
  • Végrehajtja a Közgyűlés határozatait.
  • Előterjeszti a tagfelvételi kérelmeket.
  • Vezeti a tagi nyilvántartást.
  • Megszervezi és irányítja az Egyesület kiadói és információs tevékenységét.
  • A két ülés közötti időszakban az Elnökség a halasztást nem tűrő ügyekben intézkedhet, utólagos beszámolási kötelezettséggel.
  • Intézi az Egyesület pénzügyeit
  • az Egyesület nevében kötelezettségeket vállal
  • Az Elnökség dönthet kapcsolatok létesítéséről más egyesületekkel, szervezetekkel, a döntésekről a következő ülésen köteles beszámolni a közgyűlésnek. 

3. Etikai Bizottság:

A Közgyűlés által választható 3 fő részvételével működtethető szerv, amely konkrét ügy(ek) elbírálására jön létre.
A Bizottság elnökét az Etikai Bizottság maga választja tagjai közül. Az ügy elbírálása után a Bizottság automatikusan megszűnik.

Amennyiben a tanácsadó, a tanácsadói iroda, alkalmazottja, illetve tanácsadó megbízottja vonatkozásában etikei eljárás kerül lefolytatásra, úgy az Etikai Bizottságnak ilyen eljárás lefolytatására az érintett szereplőket illető bármilyen ügytípusban hatásköre van, összhangban a Turisztikai Tanácsadók Szövetsége etikai Kódexének tartalmával, külön kiemelten kezelve:
A tanácsadó ügyfelének érdekeit mindenkor a maga érdekei elé helyezi, a magas szakmai színvonalat, szakmaiságot garantálja; csak olyan ajánlásokat tesz, amelyek legjobb tudása és a helyzet tárgyilagos megítélése szerint az ügyfél tartós érdekeit szolgálják.

 •  
   A tanácsadó ügyfeleire vonatkozó minden – a tanácsadói munka során tudomására jutott – információt szigorú titoktartással kezel.
  • A tanácsadó az ügyfeleivel megkötendő szerződést úgy állítja össze, hogy annak előírásai – a későbbi viták elkerülése érdekében – egyértelműek, szabatosak és világosak legyenek.
  • A tanácsadó és annak alkalmazottai nem fogadhatnak el az ügyféltől vagy megbízottjától olyan pénzbeli vagy egyéb juttatást, vagy kedvezményt, amelyet a szerződés nem tartalmaz.
  • A tanácsadó nem csábítja el és nem alkalmazza ügyfelének dolgozóit, akikkel a feladat végrehajtása során került kapcsolatba.
  • A tanácsadók egymással piaci versenyben állnak, ugyanakkor egymást tiszteletben tartják, egymás iránt korrekt magatartást tanúsítanak.

A közgyűlés ad hoc, vagy állandó működésre létrehozhat szakmai bizottságokat (munkacsoportokat). A szakmai teamek vezetőjüket tagjaik közül nyilvánosan választják meg, többségi szavazással.
Az Egyesület tisztségviselői önkéntesen vállalt munkájukért tiszteltdíjban nem részesülnek.

VI. Fejezet

 1. Az Egyesület gazdálkodása

  • Az Egyesület anyagi bázisát a tagdíjak és a menedzsment díj jelentik, ez kiegészülhet a pártolók támogatásával, illetve pályázatokon nyert összegekkel, valamint az egyéb – külső – támogatás összegével.
  • A pénzügyi fedezettel összhangban kell a programokat meghatározni.
  • Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok – a tagdíj befizetésén túl – az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
  • Az Egyesület működési költségeinek kiegyenlítése elsőbbséget élvez.
  • A pénzügyeket a vonatkozó szabályok, és rendeletek szerint kell intézni, illetve nyilvántartani.
  • Az Egyesület gazdálkodása nem eredmény-érdekeltségen alapul.

  VII. Fejezet

  Az Egyesület Képviselete

  • Az Egyesületet hivatalosan az elnök képviseli.
  • Az elnök az alelnököket, vagy ez egyesület más tagját esetenként megbízhatja az Egyesület képviseletével.
  • Az Elnök biztosítja az Egyesület hiteles szakmai képviseletét.

  VIII. Fejezet

  Egyéb

 •  
  •   Az Alapszabály módosítását az Egyesület bármely tagja kezdeményezheti, de csak a Közgyűlés döntése hagyhatja jóvá, a jelen lévő rendes tagok háromnegyedes szavazatával.
  • Az Egyesület megszűnik, ha a Közgyűlés az Egyesület megszűnését, vagy más egyesülettel való egyesülését kimondja; illetve az alábbi esetekben és módon: Jogutódlással történő megszűnés (Ptk. 3:83. §):
  • Egyesület csak egyesülettel egyesülhet és csak egyesületekre válhat szét.
  • Jogutód nélküli megszűnés (Ptk. 3:48 §)
  • (1) A jogi személy jogutód nélkül megszűnik, ha

     a) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
     b) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
     c) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy
     d) az arra jogosult szerv megszünteti

 •  
  • feltéve mindegyik esetben, hogy a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.
  • Az egyesület jogutód nélküli megszűnésének általános esetein túl az egyesület jogutód nélkül megszűnik (Ptk. 3:84. §), ha

     a) az egyesület megvalósította célját vagy az egyesület céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és új célt nem határoztak meg; vagy

     b) az egyesület tagjainak száma hat hónapon keresztül nem éri el a tíz főt.

 •  
  • A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Az Etikai kódex az Alapszabály mellékletét képezi.

Budapest, 2017. február 15.


Fekete Mátyás dr.
sk.
Elnök