Kövessen minket!

Etikai kódex

A Turisztikai Tanácsadók Szövetségének tagjai azt tekintik küldetésüknek, hogy tudományosan megalapozott, gyakorlatban kipróbált, magas szintû és tárgyilagos szellemi szolgáltatásokkal segítsék a megbízók eredményes mûködését, miközben szem elõtt tartják Magyarország és az emberi közösség általános érdekeit.

A tanácsadó cégeknek mindent el kell követniük annak érdekében, hogy az Etikai Kódex elõírásait minden tanácsadójuk és alkalmazottjuk munkaviszonyuk tartama alatt és azt követõen is megtartsa.

 1. A tanácsadó ügyfelének érdekeit mindenkor a maga érdekei elé helyezi: csak olyan ajánlásokat tesz, amelyek legjobb tudása és a helyzet tárgyilagos megítélése szerint az ügyfél tartós érdekeit szolgálják.
 2. A tanácsadó csak olyan feladatra vállalkozik, amelynek szakszerû és magas szintû elvégzéséhez az alapvetõ felkészültsége megvan, egyes munkák vezetését és ellenõrzését olyan személyre bízza, aki az adott területen megfelelõ képzettséggel és gyakorlattal rendelkezik.
 3. A tanácsadó nem vállal közremûködést olyan esetben, amikor tárgyilagosságát bármi befolyásolhatja, vagy ilyen látszat alakulhat ki. Kétes esetben a tanácsadó köteles feltárni a tárgyilagosságot befolyásoló körülményeket az ügyfél elõtt, és annak döntésétõl tenni függõvé tanácsadói közremûködését (pl. egyidejû megbízás konkurens vagy rendszeres üzleti kapcsolatban álló cégektõl, személyi kapcsolódások az ügyfél vállalat vezetõivel, stb.)
 4. A tanácsadó ügyfeleire vonatkozó minden - a tanácsadói munka során tudomására jutott - információt szigorú titoktartással kezel -hacsak azt a szerzõdés másként nem szabályozza- és megakadályozza, hogy ilyen információk az ügyfél engedélye nélkül harmadik fél tudomására jussanak.
 5. A tanácsadó és az ügyfél közötti kapcsolatot szerzõdés szabályozza, amely az elvégzendõ feladat alapos ismeretén alapul. A szerzõdés megkötése során a szerzõdéses szabadság érvényesül. A tanácsadó a szerzõdést úgy állítja össze, hogy annak elõírásai - a késõbbi viták elkerülése érdekében- egyértelmûek, szabatosak és világosak legyenek.
 6. A tanácsadó és annak alkalmazottai nem fogadhatnak el az ügyféltõl vagy megbízottjától olyan pénzbeli vagy egyéb juttatást vagy kedvezményt, amelyet a szerzõdés nem tartalmaz.
 7. A tanácsadó feladatának végzésé során szorosan együttmûködik az ügyféllel, tájékoztatja minden olyan körülményrõl, amely az adott feladat elvégzését befolyásolhatja.
 8. A tanácsadó nem titkolja el feladatának teljesítése során alkalmazott módszereit az ügyfél személyzete elõtt.
 9. A tanácsadó - megbízás esetében, megfelelõ feltételek biztosítása mellett - nem térhet ki ajánlásainak megvalósításában való közremûködés elõl.
 10. A tanácsadó nem csábítja el és nem alkalmazza ügyfelének dolgozóit, akikkel a feladat végrehajtása során került kapcsolatba a feladaton való munka során és annak befejezése után egy éven belül, kivéve az ügyfél vezetõjének egyetértésével. (Ugyanilyen magatartást vár el az ügyféltõl is).
 11. A tanácsadók egymással piaci versenyben állnak, eközben egymást tiszteletben tartják és közösen törekszenek a szakma tekintélyének emelésére. Nem tesznek és nem mondanak olyant, ami más tanácsadókat (cégeket vagy személyeket) rossz fénybe helyez, tekintélyüket rontja.
 12. Ha egyazon ügyfélnél azonos feladatot (“versenyfeladatot”) két vagy több tanácsadó egyidejûleg végez, a figyelmüket a vállalt feladat elvégzésére, nem pedig egymás bírálatára összpontosítják. Tisztességtelen módszerrel vagy egymás rovására -kivéve a nyílt pályázatot- nem szereznek üzletet.
 13. Ha egyazon ügyfélnél egyidejûleg különbözõ feladatokon több tanácsadó dolgozik, ezek egymással felveszik a kapcsolatot és rögzítik az esetleges érintkezési pontokat. Határterületi kérdésekben egyeztetett ajánlásokat tesznek, vagy eltérõ véleményüket az ügyfél elõtt feltárják.
 14. Egymás munkáinak felülvizsgálatát, véleményezését csak egymás tudtával vállalják, ilyen esetben a munkát végzõ céggel együttmûködnek, hogy megismerjék a megállapítások és javaslatok mélyebb indítékait.